Működési Szabályzat és Vezérelvek

és

klubtagok számára

Fogalmak


Business Energy Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Energy tagsági díjat megfizette a Business Flow számára. A Business Flow nyilvántartásában Business Energy tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre. A Business Energy tag nem jogosult a Business Flow tagságra, azaz a Business Flow üzleti klubjain, kizárólag látogató vendégként jelenhet meg, és nem látogathatja a rendszeresen a személyes kapcsolatépítést célzó üzleti klubokat.


Business Energy Tagi szolgáltatás

A Business Flow a Business Energy tag számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Üzleti fejlődés és kedvezmények
  A Business Flow a Business Energy tag tagsági időszaka alatt (féléves, vagy éves) előre definiált, 40%-os tagsági kedvezményt biztosít az általa szervezett Kerülj Flowba konferenciákra, és a Leaders In Flow képzésekre, valamint további kedvezményeket biztosít a stratégiai partnerei által szervezett képzések és konferenciák díjából.
 2. Hírnévépítés
  A Business Flow az általa üzemeltetett http://businessflow24.hu vállalkozói hírportálon félévente 1, azaz egy alkalommal PR cikk megjelenést biztosít önköltségi áron (cikkírás = 8.000 Ft + Áfa), valamint hozzá kapcsolódó marketing szolgáltatásként közzéteszi azt az általa üzemeltetett közösségi média felületeken.
 3. Online közösségi felületek használata
  A Business Flow a Business Energy tag számára tagi hozzáférést biztosít a tagsági időszaka alatt a mobil applikációjához, online felületeihez és zárt közösségi média felületeihez.

Business Flow Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Flow tagsági díjat megfizette a Business Flow számára, illetve a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottsága elfogadta. A Business Flow nyílvántartásában Business Flow tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre.


Business Flow Tagi szolgáltatás

A Business Flow a Business Flow tag számára rendszeres bejárást és versenytárs kizárást biztosít a megállapodott üzleti klubban a tagsági díjjal fedezett időszaka alatt, ahol tag megbízható közösségi keretek között lehetőséget kap önmaga és vállalkozása fejlesztésére, új ügyfelek szerzésére, stratégiai partner kapcsolatok kiépítésére, valamint üzleti növekedés elérésére, és üzleti erőtér kialakítására. A Business Flow tag magában foglalja a Business Energy tagsággal járó előnyöket is.  

 

Üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Flow tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.


Üzleti találkozó

Az üzleti klub,  Business Flow offline tagjai / Business Energy online tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással. A Business Flow esetén offline, rendszerint ugyanazon helyszínen és ugyanabban az idősávban. Business Energy esetén online ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a Business Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, együttműködésekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.


Business Flow / Business Energy Tagjelölt

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely Business Flow / Business Energy tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A Business Flow / Business Energy tagsággal rendelkező gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Business Flow / Business Energy Tag köteles a Klubja vezetőségével egyeztetni.


Tagsági díjak

A tag által megfizetett azon költség, amit a Business Flow által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai keretrendszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet a Business Flow / Business Energy tag, az ÁSZF-ben meghatározott mértékben és feltételek szerint.


Tagsági jogviszony

A Business Flow által nyújtott szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a Business Flow / Business Energy tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


Üzleti klub vezetősége (Producerek)

Az adott Business Flow / Business Energy üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: Elnök, Alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújulhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.


Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon Business Flow tagok alkotják, akik nem töltenek be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

 • Business Flow / Business Energy tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt a Business Flow / Business energy tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).
 • Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal, és a Business Flow központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit).

Vezetői kedvezmény

A Business Flow Vezetői kedvezménnyel díjazza azon Business Flow tagjait, akik eredményesen szervezik, vezetik és irányítják az adott üzleti klub életét. A Vezetői kedvezmény célja, hogy a tagok olyan vezetői feladatokat vállaljanak, amelyek biztosítják az üzleti klub önálló, eredményes és hatékony működését. A Vezetői kedvezmény mértékét minden esetben az ÁSZF szabályozza. A vezetői kedvezmény kizárólag Business Flow tagokra vonatkozik, a Business Energy tagokra nem.


Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Business Flow / Business Energy tag meghívására részt vesz a üzleti klub találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését. A Business Flow működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, míg a Business Energy szabályzata félévente biztosít 2 vendégalkalmat. A vendégek korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kapnak az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Flow a korlátozott jogokkal a Business Flow / Business Energy tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.


Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva. Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.


Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.


Business Flow franchise

Az a gazdasági társaság, illetőleg egyéni- vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Business Flow képviseletére jogosult, egy meghatározott földrajzi területen belül. A franchise felelőssége kiterjed saját hatáskörben:

 • A Business Energy országos közösség folyamatos Business Energy tagokkal való bővítésére.
 • Az üzleti klubok Business Flow taglétszámának folyamatos fejlesztésére.
 • A Business Flow üzleti klubok alapítására, kiépítésére és üzemeltetésére a megadott földrajzi területen belül.
 • Az érdekeltségébe tartozó Producer (vezetői) licenszek kiadására.
 • A franchise-hoz tartozó Business Flow tagok menedzselésére és mentorálására, illetve a mentorálás megszervezésére, delegálására.
 • A Business Flow tagokkal kapcsolatos adminisztratív kezelésre (Etikai Bizottsági döntések, tagosítással kapcsolatos dolgok, stb…)
 • A Business Flow ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és Etikai Kódex betartatására.


 

1. A Business Flow / Business Energy tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:


1.1 A Business Flow / Business Energy tag megismerte és elfogadja az üzleti klubra vonatkozó szabályokat, közösségi elvárásokat és aláírta az Elfogadó Nyilatkozatot. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közössög munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak érdekcsoporton belüli betartatására.

1.2 A Business Flow / Business Energy tag a tagsági díjat a megállapodott fizetési módozat szerint rendszeresen fizeti. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF szabályozza, amiről személyes tájékoztatást az üzleti klub Producerei adnak, a Business Flow központi iránymutatása alapján. A Business Flow / Business Energy tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 8 munkanapon belül kell kiegyenlíteniük.

1.3 A Business Flow a tagság megszerzése után tagdíjat nem térít vissza. Kivétel ez alól, ha a jelentkezési folyamat során az illetékes Etikai Bizottság elutasítja a jelentkezőt, aki a tagdíjat már előre megfizette – ebben az esetben a megfizetett tagdíj visszajár.

1.4 A tagdíjak nem ruházhatóak át egyik személyről a másikra, kivéve, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette be, amely egy másik alkalmazottját, képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett. Az új jelentkező tagságát ebben az esetben az üzleti klub Etikai Bizottságának kell jóváhagynia.

1.5 Egy adott szakterületnek csak egy képviselője csatlakozhat az adott üzleti klubhoz. Ha a szakterületekkel kapcsolatban konfliktus merülne fel, a döntést az üzleti klub Etikai Bizottsága hozza meg az érintett tag bevonásával. Amennyiben az érintett tag nem támogatja a tagjelölt tevékenységét, mert az egyértelműen sérti az érintett tag  versenykizárólagosságát, az Etikai Bizottságnak el kell utasítania a tagjelölt jelentkezését.

1.6 Ha a jelentkező tag szakterülete bármilyen módon ütközik egy klubtag szakterületével (ami a vendég alkalmak alatt egyértelműen kiderül), a klubtag felelőssége, hogy ellenvetését jelezze az üzleti klub Etikai Bizottságának. Ha ezt nem teszi meg, az Etikai Bizottság feltételezi, hogy nincsen ütközés.

1.7 A Tagoknak a fő foglalkozásukat kell képviselniük az üzleti klubban úgy, hogy azzal nem blokkolnak egyszerre több, különálló tevékenységet. Az Etikai Bizottságnak törekedni kell a csatlakozó tag tevékenységének pontos meghatározására, illetve szakterületi besorolására, hogy elkerülje a versenykizárásból fakadó félreértéseket és konfliktusokat.

1.8 Azon tagoknak, akik szeretnének szakterületi besorolásukon változtatni, az üzleti klub Etikai Bizottságától kell jóváhagyást kérni és kapni a besorolás megváltoztatására.

1.9 Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján arra szerez jogot, hogy a jelentkezésében meghatározott üzleti klub találkozóin rendszeresen részt vegyen, a tevékenységébe bekapcsolódjon, és a jelentkezésében megjelölt tevékenységi kört, szakterületi besorolást képviselje addig, amig érvényes tagsággal rendelkezik.

1.10 Tag a jelentkezéstől számított első 15 napban kötelezettséget vállal, hogy a Business Flow applikációban a teljes és részletes profilját feltölti. Amennyiben a tag a megadott határidőn belül ezen kötelezettségét elmulasztja, helyét a vezetőség meghirdetheti, illetve klubjukban is csak ezt követően tarthat 10 perces előadást. Ez után a Tag jogosulttá válik 10 perces bemutató előadások tartására a saját üzleti klub találkozóin, illetve más érdekcsoportok találkozóin is, ha ezt az adott  üzleti klub alelnökével/elnökével előre egyeztette és erre engedélyt kapott. Az előadások célja, hogy a Tag, a jelentkezésében megjelölt tevékenységi körét szélesebb körben népszerűsítse.

1.11 Tag jogosut Ajánlói jutalék adására/fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett, ha ezt az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék fizetése nem kötelező, csak önkéntes alapú.

1.12 Tag igényelheti (a sikeresség érdekében javasolt) az adott Business Flow Igazgatósághoz tartozó Producer mentori segítségét, kérhet személyes konzultációt tagsága sikeresebb működtetése, kapcsolatrendszere életre keltése érdekében. Az Igazgatóság felelősségi köréhez tartozik ennek mindenkori biztosítása és katalizálása megfelelő minőségben és mennyiségben.

1.13 Business Flow tag jogosult negyedévente 2 alkalommal, a Business Energy tag  havonta 2 alkalommal (tehát korlátozott mértékben) más, az érdekeltségén kívüli üzleti klubok meglátogatására, amennyiben a saját üzleti érdekeit csak abban az esetben képviseli, amennyiben nem ütközik a meglátogatott üzleti klub egyik tagjának üzleti érdekeivel sem. Érdekütközés esetén vagy eláll a vendégalkalom lehetőségétől, vagy olyan profilt képvisel, amivel nem sérti egyik tag érdekeit. Vendégként kizárólag az ÁSZF 5. pontjának betartásával vehet részt.

1.14 Tag jogosult új üzleti klub alapítására, amennyiben legalább 3 hónapja tagja egy adott üzleti klubnak, és alapítási szándékát támogatja az adott üzleti klub vezetősége, valamint a érintett Business Flow Igazgatósága.

1.14,1 Az új üzleti klub alapításának feltételei:

 • Az új klubnak van kidolgozott neve, célja és küldetése, illetve ennek megfelelő releváns célcsoportja – ami legalább 50 féle tevékenységi kört képes magához vonzani, amely tevékenységi körök előre meg vannak tervezve.
 • Az új klubnak legalább 5 elkötelezett és tevékeny Alapító tagja van, illetve minimum 100 fős dedikált célcsoport adatbázissal rendelkezik.
 • Az Alapítók megfelelően felkészültek az alapításra mind elméletben, mind a gyakorlatban, amely meglétét az Igazgatóság visszaigazolja.
 • Az Alapítók megtalálták és megállapodtak az ideális körülményeket biztosító helyszínt, és kijelölték az indulás időpontját.

1.14.2 A Business Flow az alábbiakkal támogatja az Alapító Tagokat:

 • Az alapítás első 4 hónapjában 50% tagdíj kedvezményt biztosít az Alapító tagok számára, amivel felgyorsítja az új üzleti klub indulását. 
 • A 4 hónap letelte után abban az esetben jogosult vezetői kedvezményre, ha a klub tagsága elérte az ÁSZF-ben szabályozott mértéket.

1.15 Tag igényelhet a hozzá tarozó Business Flow franchise tulajdonosától Producer (vezetői) licenszt, amivel vezetői státusz betöltésére válik jogosulttá, amennyiben teljesítette annak feltétel rendszerét. 

1.15.1 A Producer licence (vezetői státusz) előnyei:

 • A vezetői szerepkör a saját klubján belül nagyobb láthatóságot biztosít, és olyan döntési jogkörrel ruházza fel, amellyel beleszólhat a klub fejlődésébe és tagságának kialakításába.
 • Korlátlanul látogathatja vendégként a Business Flow / Business Energy érdekeltségébe tartozó bármelyik üzleti klubot, amennyiben vendége(ke)t visz magával, és betartja, hogy a saját üzleti érdekeit csak abban az esetben képviseli, amennyiben nem ütközik a meglátogatott üzleti klub egyik tagjának üzleti érdekeivel sem. Érdekütközés esetén vagy eláll a vendégalkalom lehetőségétől, vagy olyan profilt képvisel, amivel nem sérti egyik tag érdekeit. Vendégként kizárólag az ÁSZF 5. pontjának betartásával vehet részt más üzleti klubokban, amennyiben annak célja, hogy olyan saját érdekeletségbe tartozó vendége(ke)t kísér, akik az adott klubot erősítheti(k).
 • Saját üzleti klubo(ka)t alapíthat, akár speciálisan a saját üzleti célkitűzésének támogatására, az Igazgatósága és a Business Flow teljes gazdasági erejének támogatásával.

1.15.2 Egy üzleti klubhoz maximum 5 Producer licensz adható ki, kizárólag az adott üzleti klub vezető tagjai számára, amit az illetékes franchise szabályoz.

1.16 A Business Flow tag a Business Flow keretrendszerében olyan kapcsolati marketing és képzési szolgáltatást vesz igénybe, amely a tag aktív tevékenysége nélkül nem eredményes. A Business Flow, a megbízott franchise, valamint az illetékes üzleti klub vezetősége (Etikai Bizottsága) fenntartja a jogot, hogy egy tag tagsági jogviszonyát felmondja, amennyiben a tag aktivitása nem szolgálja a közösségi érdekeket, vagy sérti bármelyik, e pontban említett érintett szereplő üzleti erdményességét, hírnevét, vagy közöségi elvárásait.

1.17 Ha tag áthelyezését kéri egyik üzleti klubból a másikba, áthelyezési kérelmet kell benyújtania, amellyel lemond jelenlegi üzleti klubjának tagságáról, majd pedig új jelentkezési lapot nyújt be azon üzleti klub vezetőségének, ahová áthelyezését kérte.

1.18 Tagság megújítása esetén a következő időszak tagdíj befizetése 10 nappal a tagság lejárati dátuma előtt esedékes.

1.19 A Business Flow nyomtatványok kivételével a tagok nem jogosultak a Business Flow szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Flow szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Flow hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok a Business Flow Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.
2. A Business Flow / Business Energy tagok üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:


2.1 A tagok találkozókon való részvétele döntő fontosságú a tag és az üzleti klub sikere szempontjából, ezért kötelező érvényű.

2.2 A helyettesítés szabálya: ha egy tag nem tud részt venni egy találkozón, küldhet maga helyett helyettesítőt. Helyettesítőként számba jöhetnek például: vállalkozáson belüli helyettesítő személy, vagy saját vevőkör tagjai, ügyfelek, páciensek, barátok, illetve potenciális leendő tagok. A helyettes elsődleges célja a távollévő tag képviselete, de a találkozó folyamán lehetősége van saját tevékenysége bemutatására, ha az az üzleti klub egyik tagjának tevékenységével sem konkurál.

2.3 A Business Flow az online/offline klubtalálkozókról automatikusan résztvevői listát kűld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. A résztvevők adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) TILOS felhasználni. A Business Flow / Business Energy tagok ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Flow szervezetétől időközönként leveleket, e-maileket, stb. fogadnak.

2.4 Távolmaradás egészségügyi okból engedélyezett, maximum 3 hónapig, amennyiben Tag ezt jelezte az üzleti klub Etikai Bizottságának előzetesen, abban az esetben, ha a tagdíj a vonatkozó időszakra ki lett fizetve, és tag kísérletet tett, a helyettesítés megoldására. A díjfizetés a távollét idején folyamatos.

2.5 Ha egy taggal kapcsolatban probléma merül fel, például rendszeres hiányzás, késés és/vagy korán távozás rendszeres esete, annak üzleti magatartása, etikai vagy az üzleti klub iránti elkötelezettsége alapján, a közösségi aktivitások hiánya, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tatása miatt Tagot, az Etikai Bizottság belátása szerint szankcionálhatja. A szankcionálás eszközei:

 • Nyílvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén)
 • Felszólítás írásban a klub vezetőségének értesítésével
 • Felszólítása nyílvános emailben a klub teljes tagságának értesítésével
 • 10 perces tagi bemutatkozási lehetőség megvonása
 • Más klubok látogatásának korlátozása
 • Próbaidőre bocsátással: időtartam és mérhető célok meghatározásával
 • Tagság időszakos felfüggesztésével, vagy megszűntetésével
  A döntést, az adott taggal való közlése előtt a Business Flow Igazgatósága ellenőrzi, hogy a folyamat a szabályzat szerint történt-e, és csak ez után engedélyezi a döntést.
3. A Business Flow / Business Energy tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat:


3.1 A kapcsolatrendszer megosztására vonatkozó szabályok:

3.1.1 A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét építeni azzal, hogy rendszeresen olyan üzleti kapcsolatokat ajánl, amely releváns az üzleti klubja tagi bővítése szempontjából. Az üzleti találkozókra saját megbízható kapcsolatrendszeréből látogató vendégekkel érkezik, hogy ezzel is fejlessze az érdekcsoportja gazdasági erejét és elérését. Az üzleti klub vezetősége saját hatáskörben meghatározhatja, hogy tagjaitól milyen közösségi aktivitásokat vár el, kitérve a endszeresen hozott vendégek és üzleti ajánlások minimális számára és minőségére.

A Business Flow által elvárt tagi kapcsolati tőke hozzájárulás mértéke:

 • Csatlakozáskor a Tag köteles minimum 10 minősített cégvezetői kapcsolattal bővíteni üzleti klubja kapcsolati tőkéjét, amely kapcsolatok nem szerepelnek a Business Flow rendszerében, melyet a Business Flow apllikációban tehet meg. Addig, míg tag nem járul hozzá az elvárt kapcsolatrendszer bővítéshez, a Business Flow jogosan korlátozza az applikációban Tag lehetőségeit (részletes adatok, keresés, stb…)
 • Csatlakozása után havonta 2 minősített cégvezetői kapcsolat amely nem szerepel a Business Flow rendszerében addig, amíg nem érte el a 30 minősített kapcsolatot. A Tagok aktivitását az üzleti klub vezetősége, azaz a Producerek támogatják és mérik.
 • Havonta minimum 1 elhozott vendég az üzleti klub üzleti találkozóira.

3.1.2  A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét azzal is építeni, hogy rendszeres és minőségi üzleti ajánlásokat ad az üzleti klub üzleti találkozóinak résztvevői számára, saját belátása alapján.

3.2 Az üzleti klubban vállalt szerepkörökre vonatkozó szabályok:

A Tag köteles az üzleti klubban közösségi szerepet vállalni, és a vállalt szerepköréhez tartozó feladatai maradéktalan ellátni. A tagok az üzleti klub működése érdekében vállalják ezeket a szerepköröket, hiszen a klub életében nélkülözhetetlen a tagok felelősségvállalása. Ezen múlik az érdekközösség hatékony és eredményes működése, ami minden tag számára fontos. A tagok a szerepkörök kialakításával megosztják egymás között a munkát, ezért a szerepkörökkel járó feladatok egyáltalán nem terhelik le az egyes tagot.

3.2.1 Alapító tagok / később a klub vezetősége (Producerek)

Az Alapítók alapítják meg (később a Producerek vezetik) az üzleti klubot és kapcsolatrendszerükkel ők keltik életre az érdekközösséget. Egy üzleti klubnak minimum 5 alapító - Producer tagja van, akik közül a vezetőséget (Elnököt/Alelnököt/Etikai Bizottságot) választják. Az alapítás után őket nevezzük a klub vezetőségének.

A vezetőség az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Megalapítják, megszervezik és működtetik az üzleti klubot, és megválasztják annak vezetőségét, az elnököt, alelnököt és az Etikai bizottságot.
 • Megfogalmazzák az üzleti klub küldetését, és az új tagokkal szembeni elvárásokat.
 • Döntenek, hogy ki csatlakozhat az üzleti klubhoz.
 • Képzik, és irányítják a tagok tevékenységét.
 • Biztosítják a közösség hatékony és eredményes működését.
 • Betartatják az ÁSZF-et, a Működési szabályzatot és az Etikai Kódex-ben foglaltakat.
 • Etikai kérdésekben döntést hoznak.

3.2.2 Elnök

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új elnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát. Az elnök felel az üzleti klub hatékony és eredményes működéséért, azaz az érdekcsoport, és annak tagjainak sikeréért.

Az elnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Összefogja és irányítja az üzleti klub vezetőségének munkáját.
 • Motiválja, támogatja és képzi a csoport tagjait a szerepkörük ellátásában.
 • Levezeti és irányítja a találkozókat.
 • Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal.
 • Képviseli és menedzseli a Klub érdekeit más szervezetekkel kapcsolatban

3.2.3 Alelnök

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új alelnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát.

Az alelnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Az 5/10 perces tagi előadók felkérése és koordinálása,
 • A képzési igények összegyűjtése, 30 perces előadaók szervezése.
 • A tagi csatlakozási kérelmek jóváhagyási folyamatának menedzselése az Etikai Bizottság és a központ között.
 • Más üzleti klub tagok részvételének engedélyezése.
 • Az elnök helyettesítése.

3.2.4 Etikai Bizottság együtt

Az üzleti klub vezetőségének maradék tagjai alkotják, akik nem látnak el elnöki, vagy alelnöki tisztséget. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség újra szervezheti az Etikai Bizottságot.

Az Etikai Bizottság közös feladata:

 • Eldöntik, hogy kik csatlakozhatnak a klubhoz, kik nem
 • Etikai kérdésekben döntéseket hoznak, és meghatározzák a szankcionálás mértékét
 • Menedzselik a tagok klubon belüli fejlesztését
  • EB 1 / Új tagok felkészítése és beillesztési folyamata
  • EB 2 / A tagok eredményességének biztosítása, és az ideális résztvevőszám elérése
  • EB 3 / Közösségépítés és közösségi aktivitások szervezése

3.2.5 Vendéghívás

Minden tag (vezetőség is), aki egy működő üzleti klub közösségének előnyeit élvezi, annak fejlesztéséért is felelős, amit a vendéghívás biztosít. A tagok az általuk hívott vendégek által magas bizalmi szinten jutnak üzleti ajánlásokhoz, így mutatják meg a referenciáikat klubtársaiknak, illetve ezzel együtt lehetőséget biztosítanak tagtársaik számára új kapcsolatok kiépítésére. 

A vendéghívás szerepe az üzleti klub életében:

 • A tagok saját kapcsolatrendszerükből megbízható vendéglistát építenek / első szűrő
 • A megbízhatónak tartott ismerős vállalkozókat meghívják a klubtalálkozókra, és bemutatják a tagtársaiknak / ez az üzlet motorja
 • A vendég vállalkozók folyamatosa frissítik az üzleti lehetőségeket / változatosság
 • A vendégek 2 alkalom után eldöntik, hogy szeretnének-e csatlakozni a klubhoz / tagjelöltek
 • A klub Etikai Bizottsága eldönti, hogy a közösség befogadja-e a tagjelöltet / második szűrő
 • A klub taglétszáma növekszik, ezáltal a stratégiai együttműködések száma, és a klubtagok által bizalmi alapon elérhető vállalkozói kör is fejlődik

3.3. A Business Flow Vezetői kedvezménnyel díjazza azon Producer tagjait, akik eredményesen szervezik, vezetik és irányítják az adott üzleti klub életét. Vezetői kedvezményre jogosultak az adott klubnak azon Tagjai, akik a következő tisztségek valamelyikét, legalább 3 hónapja eredményesen ellátják: Elnök, Alelnök, 3 fő Etikai Bizottsági Tag. A Vezetői kedvezmény célja, hogy a tagok olyan vezetői feladatokat vállaljanak, amelyek biztosítják az üzleti klubok önálló, eredményes és hatékony működését. A Vezetői kedvezmény mértékét és időtartamát minden esetben az ÁSZF szabályozza.

3.4 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői ciklusuk alatt minden a vezetőségi megállapodásban vállalt kötelezettségüknek eleget tesznek, további, egyedi képzéseken vehetnek részt, melyet Business Flow központilag biztosít. A csoport vezetőségének (elnök, alelnök) tisztségük elvállalása előtt el kell fogadniuk az alapítók célkitűzéseit, illetve posztjuk betöltését megelőzen vezetőségi képzésen kell részt venniük. Tisztségük időszaka alatt pedig teljesíteniük kell minden beszámolási és más, a pozíciójukkal járó kötelezettséget.

3.4.1 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői (elnök/alelnök) nem és/vagy nem megfelelően látják el tisztségükkel járó feladatokat, vagy az érdekcsoport célkitűzései ellen vétenek, az alapítók visszahívhatják a vezető tisztségeket. Ebben az esetben az eddigi vezetők elveszítik vezetői szerepüket, szervezőként, vagy Producer státuszban folytathatják tagságukat. Ezért a vezetőség új vezető tagokat választhatnak, frissítve ezzel az üzleti klub vezetőségét.

3.4.2 Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselőinek, a ciklusuk lejárta előtt bármilyen okból megszűnik tisztségük és/vagy tagságuk, az alapítók a 3.3.1. pontban foglaltak szerint járnak el.
4. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezésével kapcsolatos szabályzat:


4.1. A Business Flow a franchise partnerei számára területi kizárólagosságot biztosít az üzleti klubok alapítása kapcsán, így a franchise-ok jogosulttá válnak üzleti klubok szervezésére, ahol az emberek ”ajánlásra épülő üzletek” kialakítása, fejlesztése iránt érdeklődnek.

4.2. Az online/offline üzleti klub üzleti találkozói 2 heti rendszerességgel tartandóak azon a napon, amiben az érdekcsoport vezetősége megállapodott.

4.3. Az online/offline üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezését a Business Flow szervező szoftverrel támogatja. A franchise feladata az üzleti találkozók időpontjainak és előadóinak rendszerben történő naprakész kezelése, és folyamatos frissítése.

4.4. Az offline üzleti klubok üzleti találkozóinak hossza pontosan 180 perc, az online üzleti klubok találkozóinak hossza 150 perc, ahová a tagoknak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes időtartamára maradniuk. Azt, hogy a találkozó a hét melyik napjához és napszakjához kötődik, a klub vezetősége dönti el.

4.5. Az online/offline üzleti klub üzleti találkozóinak forgatókönyve a Business Flow által meghatározott keretrendszer és tematika alapján zajlik, melynek lebonyolításáról és a szabályok betartásáról az üzleti klubok vezetősége felel, míg a az adott Business Flow franchise minőségbiztosítást végez. Az üzleti találkozók forgatókönyvének rövid vázlata:

 • Érkezés, regisztráció, kötetlen ismerkedés és beszélgetés
 • Rövid felvezetés: (elnök) miért vagyunk itt?
 • Képzés: üzleti tréning cégvezetők számára, meghívott előadóval
 • Rövid bemutatkozók: a részvevők rövid bemutatkozása (tevékenység és kikhez keres kapcsolatot)
 • Tagi prezentáció: 10 perces rövid bemutatkozó prezentációja tevékenységéről
 • Üzleti ajánlások: a jelenlévők megosztják egymással kapcsolati tőkéjüket
 • 5 perc networking: legjobb gyakorlat bemutatása
 • Privát percek: referenciák, események, beszámolók, privát keresések
 • B-Flow bemutatása: az üzleti klub céljainak rövid bemutatása a tagság előnyeiről, sikersztorik
 • Catering: kötetlen kapcsolatépítés és egyeztetés:

4.6. Az online/offline üzleti klub üzleti találkozóinak levezetése az érdekcsoport vezetőségének feladata. Az elnök tisztsége kijelölni az ezért felelős levezető tago(ka)t és annak helyettesét.

4.7. Az üzleti találkozók 10 perces tagi előadásának megszervezéséért az alelnök felelős. Az előadó kizárólag aktív tagsággal rendelkező személy lehet.

4.8. A meghívott 30 perces előadóról (jelen szabályzat 4.5.3. pontja) és annak témájáról a klub alelnöke és a Business Flow franchise köteles gondoskodni, az üzleti klub vezetőségével történt egyeztetés után. A Business Flow a 30 perces előadásokkal szemben az alábbi elvárásokat fogalmazza meg:

4.8.1. A 30 perces képzés célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű é s fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok, amelyek nem tartalmazhatnak semmilyen reklám célú üzenetet.

4.8.2. A 30 perces előadók kizárólag abból a körből kerülhetnek ki, melyet a vezetőség, illetve a franchise egyeztetett a Business Flow központtal. A lehetséges 30 perces előadók körét a Business Flow és az Igazgatóságok folyamatosan bővíti a 4.8.3. pontban megfogalmazott irányelvek figyelembe vételével.

4.8.3. Az előadók nem kötődhetnek semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy faji nézetekhez, illetve az előadások sem foglalkóhatnak állást ezen témákban.

4.9. Az üzleti klub üzleti találkozóinak látogató vendégeiről (továbbiakban jelöltek) – azok meghívásáról, felkészítéséről, fogadásáról az üzleti klub tagjai felelősek. A Business Flow az alábbi követelményeket fogalmazza meg a vendéghívással kapcsolatban:

4.9.1 A jelöltek minősítését a Business Flow tagjai, Producerei és a franchise partnere végzik, azaz validálják, hogy a potenciális vendéget megbízható kapcsolatnak tartják-e. Csak abban az esetben hívják meg egy találkozóra, amennyiben bátran ajánlani merik a tagtársaik számára a klubtalálkozókon. Tehát a meghívó felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért.

4.9.2 A jelöltek a GDPR szabályoknak megfelelően önként regisztrálnak a számukra a tagok által kiküldött online form segítségével, elfogadva és hozzájárulva a Business Flow ÁSZF-et és Adatkezelési szabályzatot. A Business Flow tagjai, Producerei és franchise partnere személyesen, vagy telefonon tartják a kapcsolatot, és katalizálják a vendéghívást.

4.9.3 A Business Flow a jelölteket minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomonkövethető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Tagok és Producerek közösségi aktivitása

4.9.4 A Business Flow az új jelöltek leghatékonyabb taggá konvertálása érdekében a Tagi/Produceri kizárólagosságot eredményes aktivitáshoz köti, azaz a jelöltekből felépített érdekeltség kizárólag eredményes aktivitással tartható fenn. A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes Tag/Producer érdekeltségébe, amennyiben az a rendszerbe rögzítést követően 60 napon belül vendég státuszba kerül.

4.10. Az üzleti klub tagjainak fokozottan óvatosnak kell lennie, amikor olyanok számára ad át, vagy fogad üzleti ajánlatot, akiket nem ismer. Ez a találkozójukra ellátogató más üzleti klubok tagjaira is érvényes.

4.11. A látogató vendégeket, az üzleti klubhoz való csatlakzás feltételeiről a Producer tagok felelősek, valamint ők végzik a  tagi belépések menedzselését is. A Tagok Elfogadó Nyilatkozatának aláírásáért és kezeléséért az elnök és az alelnök felelős.

4.12. A tagjelöltek leellenőrzéséért (csatlakozhat-e a tagjelölt az üzleti klubhoz), és elbírálásáért az üzleti klub Etikai Bizottsága felelős. Az ő felelősségük a tagjelöltek, az őket menedzselő Producer-ek, valamint a Business Flow franchise partner tájékoztatása is. 

4.13. A találkozók időpont módosítása és lemondása az üzleti klub vezetőségének hatáskörébe tartozik. Három típusa van az üzleti klub találkozók módosításának:

 • előre tervezett módosítás (ünnepnap, összevont rendezvények, stb.),
 • vészhelyzet, (pl.: rossz időjárási viszonyok, katasztrófa állapot)
 • az üzleti klub tagságának többségi döntése alapján

Fontos teendőa tagok és a meghívott vendégek hatékony értesítése, amiért az üzleti klub vezetősége felel.
A találkozó elmaradásáról/módosításáról szóló döntés megszületését követően a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a Business Flow franchise partnert, hogy a változás tényéről információt kapjon.
5. A Business Flow / Business Energy vendégekre vonatkozó szabályzata:


5.1. A látogató vendég évente maximum két alkalommal vehet részt a Business Flow offline üzleti találkozóin (ez a Business Energy tagokra is vonatkozik). A látogató vendég félévente maximum két alkalommal vehet részt a Business Energy online üzleti találkozóin. Ez az összes üzleti klubra vonatkozóan, összesen 2 alkalmat jelent – nem klubonként 2-2 alkalmat. A meghívó tag köteles tájékoztatni a látogató vendéget a Business Flow vendégekre vonatkozó etikai szabáyokról. 

5.2. Egy másik üzleti klub találkozóján látogatóban lévő tag köteles a meglévő tagságát ott jelezni. A látogatóban lévő tag nem mondhat olyasmit, vagy tehet olyan lépést, amely az adott csoport valamely tagjával konkurál.

5.3. Az offline találkozókon a látogatóban lévő tagnak is ki kell fizetnie a saját étkezését, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e azt. Egy másik csoport felkeresése előtt a látogatónak telefonon, emailben, vagy a Business Flow rendszerén belül értesítenie kell az adott üzleti klub elnökét.

5.4. A látogatóba érkező tag negyedévente maximum kétszer látogathat el egy másik üzleti klubba, kivéve, ha producer licensz-el rendelkezik.A Business Flow központi csapata...

Jagos Orsolya

OPERATÍV VEZETŐ
jagos.orsolya@businessflow.hu
+36 70 634 0819

Varga Dorka

MARKETING VEZETŐ
varga.dorka@businessflow.hu
+36 30 266 9904

Dinda Eszter

IRODA VEZETŐ
dinda.eszter@businessflow.hu
+36 30 274 4317

Varga István

ÜGYVEZETŐ
varga.istvan@businessflow.hu
+36 30 320 2084

-------


 

Üzemeltető:

 • Karrierügynökség Kft.
 • Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 12.
 • Iroda: 1095 Budapest, Liliom u. 7-9.
 • Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
 • Bankszámla: 12100011 – 10084753 – 00000000
 • Képviseli: Varga István