ONLINE

Működési szabályzat és vezérelvek

I. Az online tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:

1.1 Online Tag megismerte és elfogadja a Business Flow Online üzleti közösségre vonatkozó szabályokat és közösségi elvárásokat. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közösség munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak érdekcsoporton belüli betartatására.


1.2 Online Tag kijelenti, hogy legális tevékenységet képvisel, és minden esetben etikus üzleti magatartásra törekszik. 


1.3 Online Tag arra szerez jogot, hogy az ÁSZF-ben foglaltak alapján korlátlanul részt vegyen a Business Flow által szervezett online kapcsolatépítő találkozókon, korlátozás nélkül tagként használja a Business Flow applikáció minden funkcióját, valamint igénybe vegye azon kedvezményeket, amit a Business Flow közvetlenül, vagy közvetítve a partnerein keresztül nyújt mindaddig, amíg érvényes tagsággal rendelkezik.


1.4 Online Tag vállalja, hogy rendszeresen fizeti a megállapodott fizetési módozat szerinti előfizetést - havi, féléves, vagy éves rendszerességgel. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF szabályozza. A Business Flow Online tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 3 munkanapon belül kell kiegyenlíteniük.


1.5 Online Tag megértette és elfogadja, hogy a tagság megszerzése után a Business Flow nem térít vissza tagsági díjat. Ez alól kivételt képez, ha a jelentkezési folyamata során a jelentkező elutasításra kerül, és a tagdíjat már előre megfizette.


1.6 Online Tag megértette és elfogadja, hogy tagsága nem ruházható át egyik személyről a másikra. Online Tag nem küldhet helyettesítőt, tevékenységét kizárólag saját maga képviselheti. Ez alól kivételt képez, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette meg, és egy másik képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett - ebben az esetben a tagság nem duplikálódik, hanem átírásra kerül egy másik személyre, míg a régi képviselő tagsági jogviszonya megszűnik.


1.7 Az Online Tag megértette és elfogadja, hogy a Business Flow Online a tevékenységére vonatkozóan nem biztosít versenytárs kizárást, azaz a Business Flow Online üzleti közösséghez egy adott szakterületnek több képviselője is csatlakozhat. 


1.8 Az Online Tagnak joga és lehetősége van a tevékenységén változtatni, amit a Business Flow applikációban tud megtenni.


1.9 Online Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a Business Flow applikációban a teljes és részletes profilját feltölti, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.


1.10 Online Tag jogosult ajánlói jutalék fogadására/adására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett, ha az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék adás nem kötelező, hanem önkéntes alapú.


1.11 Online Tag megértette és elfogadja, hogy a tagsági jogviszonnyal olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely a saját aktív tevékenysége nélkül nem, vagy kevésbé lesz eredményes. 


1.12 Online Tag megértette és elfogadja, hogy a Business Flow abban az esetben felmondhatja tagsági jogviszonyát, amennyiben a tag aktivitása nem szolgálja, vagy sérti a közösség érdekeit, illetve ellene olyan igazolt bejelentés érkezik, amely az Etikai Kódexben foglaltakat sérti. A tagsági jogviszony abban az esetben is felmondható, ha tag megsérti bármelyik tag, vagy vendég faji, vallási, nemi, illetve politikai hovatartozását. Tilos a hálózatépítő (MLM szervezési) tevékenység, amellyel új profil felvételére bíztatja valaki a résztvevőket.


1.13 Online Tag elfogadja, hogy tagsága megújítása esetén a következő időszak tagdíj befizetése 5 munkanappal a tagság lejárati dátuma előtt esedékes.


1.14 Online Tag elfogadja, hogy a Business Flow applikáció kivételével nem jogosultak a Business Flow szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Flow szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Flow hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok a Business Flow Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

II. Az online üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:

2.1 Online Tag megértette és elfogadja, hogy az online találkozókon való részvétele döntő fontosságú, mert a saját és az online találkozók sikere múlik ezen. Online Tag törekszik arra, hogy minél több online találkozón részt vegyen.


2.2. Online Tag megértette és elfogadja, hogy az online találkozókra önmaga helyett nem küldhet helyettesítőt, tehát a találkozókon való korlátlan részvétel kizárólag csak rá vonatkozik.


2.3 Az Online Tag vállalja, hogy az online találkozókon kizárólag a fő tevékenységét képviseli, és arra törekszik, hogy magáról és a foglalkozását illetően közérthető és egyértelmű információkat közvetít a közösség tagjai számára.


2.4 A Business Flow vállalja, hogy Online Tag számára az online találkozókról az applikáción keresztül automatikusan meghívót küld. Online tag vállalja, hogy rendszeresen visszajelez az applikációban IGEN/NEM-el, hogy részt vesz-e az adott online találkozón.


2.5 A Business Flow vállalja, hogy az online találkozók résztvevőinek résztvevői listát küld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. A Business Flow határozottan tiltja, hogy a résztvevők adatait bárki előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) felhasználja. A résztvevők ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Flowtól  időközönként leveleket, e-maileket, üzeneteket, stb. fogadnak.


2.6 A Business Flow vállalja, ha egy Online Taggal kapcsolatban probléma merül fel, például annak üzleti magatartása, etikai vagy az üzleti klub iránti elkötelezettsége alapján, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt Tagot belátása szerint szankcionálhatja. A szankcionálás eszközei:

  • Nyilvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén),
  • Felszólítás írásban az érintettek bevonásával,
  • Felszólítása nyilvános levélben a Business Flow Online teljes tagságának értesítésével,
  • 10 perces tagi bemutatkozási lehetőség megvonása,
  • Tagság időszakos felfüggesztésével, vagy végleges megszűntetésével.

III. A tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat

Az Online Tag vállalja, hogy...


3.1 minden helyzetben korrekt, megbízható és etikus magatartást tanúsít.


3.2 rendszeresen, legalább 2 hetente egyszer részt vesz az online találkozón, ezzel is igazolva, hogy a klubtársai számíthatnak rá.


3.3  csapatjátékos, ezért aktív szerepet vállal a közösség működésében.


3.4 a Business Flow Online-t saját érdekközösségének tekinti, ezért megbízható vendégeket hív, hogy minél többen megismerjék azt.


3.5 tagtársait támogatja, ezért rendszeresen helyzetbe hozza őket saját kapcsolatrendszerében, mert ők ugyanígy foglalkoznak ezzel.


3.6 klubtársaival személyes megbeszéléseket szervez, hogy jobban megismerje őket, mert így katalizálódik egymás támogatása.


3.7 nem értékesíteni akar, hanem együttműködni - ezért rendszeresen képzi magát a Business Flow applikáció segítségével.


3.8  a tagtársaitól ugyanezt a szellemiséget és működést várja el.

IV. Az online találkozókkal kapcsolatos szabályzat

A Business Flow vállalja, hogy...


4.1 online üzleti találkozót szervez minden munkanapra, amelyet szervező szoftverrel és felhasználói applikációval (tagi és vendég jogosultsággal) biztosít, hogy az Online Tagokhoz ezzel kapcsolatban minden információ eljusson. A találkozók időpont módosítása és lemondása szintén a Business Flow hatáskörébe tartozik.


4.2 az online üzleti találkozók időpontját, a csatlakozáshoz szükséges ZOOM linket, a klubvezető, valamint a 30 perces előadó személyét és témáját az Online Tagok számára időben elérhetővé teszi a Business Flow applikáció erre vonatkozó felületein. 


4.3 az online üzleti találkozók időtartama maximum 150 perc, ahová a tagoknak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes időtartamára maradniuk. Az online üzleti találkozók lebonyolítása előre meghatározott forgatókönyv alapján történik, professzionális lebonyolítással. A találkozók levezetésért és a szabályok betartásáért a Business Flow által kijelölt klubvezetők felelősek. 


4.4 a tagság online találkozókkal kapcsolatos igényinek, elvárásainak és visszajelzéseinek rendszeres monitorozását, valamint azok mentén, a klubtalálkozók folyamatos fejlesztését. A Business Flow végzi az online üzleti találkozók minőségbiztosítását és a klubvezetők folyamatos fejlesztését is.


4.5 a magas szinten tartja a találkozókon történő tudásmegosztást, ezért központilag bonyolítja a meghívott előadók szervezését és a témakörök egyeztetését. A Business Flow a 30 perces tudásmegosztással kapcsolatos elvárásai:

  • Célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű és fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok megosztása, amelyek nem tartalmaznak semmilyen reklám célú üzenetet.
  • A 30 perces előadók kizárólag ellenőrzött közegből kerülhetnek ki. A lehetséges 30 perces előadók körét a Business Flow folyamatosan bővíti ezen pontban megfogalmazott irányelvek figyelembe vételével.
  • Az előadók nem foglalhatnak állást semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy politikai nézetek ellen/mellett, illetve az előadások sem foglalhatnak állást ezen témákban.

4.6 tagjai számára meghívó rendszert biztosít, amellyel azok rendszeresen látogató vendégeket hívnak az online találkozókra (továbbiakban vendég) – azok meghívásáért, felkészítéséért, fogadásáért a meghívó tag felelős. A Business Flow biztosítja, hogy a vendég a GDPR szabályoknak megfelelően önként regisztrál  a számukra - a tagok által kiküldött online form segítségével, elfogadva és hozzájárulva a Business Flow ÁSZF-et és Adatkezelési szabályzatot.


4.7 a tagjelölteket minősíti, lebonyolítja a taggá válási folyamatot és felkészíti a tagot a Business Flow Online közösségi elvárásaira.


4.8 a vendégeket, a vendég státuszokat, a tagjelölteket és a tagokat nyilvántartja, minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomon követhető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Tagok közösségi aktivitása.


Online Tag vállalja, hogy...


4.9 az online találkozókra folyamatosan megbízható vállalkozókat hív.


4.10 elvégzi a vendég minősítését, azaz eldönti, hogy a potenciális vendég megbízható kapcsolatnak tartja-e. Csak abban az esetben hívja meg, amennyiben bátran ajánlani meri tagtársai számára a klubtalálkozókon. Tehát a meghívó felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért. 


4.11 elvégzi a vendég felkészítését a Business Flow Képzési programjában a Networking tudástár segítségével, amellyel szisztematikusan tudja felkészíteni a vendéget a találkozóra. 

V. A vendégekre vonatkozó szabályzat

5.1 Vendégként félévente két alkalommal vehet részt valaki a Business Flow Online üzleti találkozóin.


5.2 Vendégként (és tagként is) tilos a hálózatépítés (MLM szervezési tevékenység), azaz nem ajánlhatsz új üzleti profilt, vagy vállalkozói lehetőséget a résztvevők számára. Kizárólag a termék/szolgáltatás képviselete megengedett a találkozókon.


Kelt: Budapest, 2021. 04.05.
(A változtatás jogát fenntartjuk)

Üzemeltető:

- Karrierügynökség Kft.

- Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 12.

- Iroda: 1095 Budapest, Liliom u. 7-9.

- Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201

- Bankszámla: 12100011 – 10084753 – 00000000

- Képviseli: Varga István

Business Flow 2021 Minden jog fenntartva