Általános Szerződési Feltételek

és

klubtagok számára
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
(továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a
Business Flow szolgáltatásait,
amit az alábbi feltételek mellett nyújt.


Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.

A cég székhelye:
4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 12.
Cégjegyzékszám: 15-09-080201
Adószám: 24211637-2-15
Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84
Email: varga.istvan@businessflow.hu

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4


A Business Flow nemzeti védjegyoltalommal rendelkezik, azaz másolása részben vagy egészben jogi következményeket von maga után.

A jelen ÁSZF tartalmazza a Business Flow által biztosított szolgáltatások és rendszerek használatára vonatkozó feltételeket.

TAG DEFINÍCIÓJA


Business Energy tag, az a tagságot váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a tagsági díj fejében igénybe veszi a Business Energy üzleti fejlődését elősegítő kedvezmény, hírnévépítő és online kapcsolatépítést támogató rendszerét, és elfogadja azok használatára vonatkozó feltételeket. A Business Flow és a Business Energy Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval jön létre az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Business Flow a Business Energy tagsággal járó szolgáltatás nyújtását.

TAG DEFINÍCIÓJA

Business Flow tag, az a tagságot váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a tagsági díj fejében igénybe veszi a személyes és online üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerét, és a Business Energy tagság egyéb szolgáltatásait, valamint elfogadja a használatára vonatkozó feltételeket. A Business Flow és a Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Business Flow a szolgáltatásnyújtást.

A Business Flow tagság tartalmazza a Business Energy tagság minden előnyét.


A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Business Flow rögzít, illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. A Business Flow fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Flow rövid felhívás formájában tájékoztatja a Tagjait. A Business Flow biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Business Flow, Business Energy és Vendég számára a https://www.businessflow.hu címen folyamatosan elérhető és a Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.


A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, a Business Flow honlapján közzétett dokumentum a jelen ÁSZF-nek integráns elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Flow által nyújtott szolgáltatás, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Flow-ra, továbbá a Business Flow alábbiakban definiált tagjaira, szereplőire és tevékenységeire.


Preambulum:


A Business Flow és a Business Energy márkanév, a hozzá kapcsolódó kapcsolati marketing és képzési rendszer, valamint a Business Flow know-how üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója a Karrierügynökség Kft. A Business Flow célja, hogy tagjai számára az üzleti kapcsolatépítés és cégvezetői képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági környezet kiépítésére. A Business Flow és Business Energy tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), valamint Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket. Jelen ÁSZF célja, hogy a Business Flow és Business Energy tagsággal rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.


I. Fogalmak


Business Energy Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Energy tagsági díjat megfizette a Business Flow számára. A Business Flow nyilvántartásában Business Energy tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre. A Business Energy tag nem jogosult a Business Flow tagságra, azaz a Business Flow üzleti klubjain, kizárólag látogató vendégként jelenhet meg, és nem látogathatja a rendszeresen a személyes kapcsolatépítést célzó üzleti klubokat.


Business Energy Tagi szolgáltatás

A Business Flow a Business Energy tag számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Üzleti fejlődés és kedvezmények
  A Business Flow a Business Energy tag tagsági időszaka alatt (féléves, vagy éves) előre definiált, 40%-os tagsági kedvezményt biztosít az általa szervezett Kerülj Flowba konferenciákra, és a Leaders In Flow képzésekre, valamint további kedvezményeket biztosít a stratégiai partnerei által szervezett képzések és konferenciák díjából.
 2. Hírnévépítés
  A Business Flow az általa üzemeltetett http://businessflow24.hu vállalkozói hírportálon félévente 1, azaz egy alkalommal PR cikk megjelenést biztosít, valamint hozzá kapcsolódó marketing szolgáltatásként közzéteszi azt az általa üzemeltetett közösségi média felületeken.
 3. Online közösségi felületek használata
  A Business Flow a Business Energy tag számára tagi hozzáférést biztosít a tagsági időszaka alatt a mobil applikációjához, online felületeihez és zárt közösségi média felületeihez.

Business Flow Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Flow tagsági díjat megfizette a Business Flow számára, illetve a tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottsága elfogadta. A Business Flow nyílvántartásában Business Flow tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre.


Business Flow Tagi szolgáltatás

A Business Flow a Business Flow tag számára rendszeres bejárást és versenytárs kizárást biztosít a megállapodott üzleti klubban a tagsági díjjal fedezett időszaka alatt, ahol tag megbízható közösségi keretek között lehetőséget kap önmaga és vállalkozása fejlesztésére, új ügyfelek szerzésére, stratégiai partner kapcsolatok kiépítésére, valamint üzleti növekedés elérésére, és üzleti erőtér kialakítására. A Business Flow tag magában foglalja a Business Energy tagsággal járó előnyöket is.  

 

Üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Flow tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.


Üzleti találkozó

Az üzleti klub,  Business Flow offline tagjai / Business Energy online tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással. A Business Flow esetén offline, rendszerint ugyanazon helyszínen és ugyanabban az idősávban. Business Energy esetén online ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a Business Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, együttműködésekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.


Business Flow / Business Energy Tagjelölt

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely Business Flow / Business Energy tagsági kérelmét az adott üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A Business Flow / Business Energy tagsággal rendelkező gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Business Flow / Business Energy Tag köteles a Klubja vezetőségével egyeztetni.


Tagsági díjak

A tag által megfizetett azon költség, amit a Business Flow által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai keretrendszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet a Business Flow / Business Energy tag, az ÁSZF-ben meghatározott mértékben és feltételek szerint.


Tagsági jogviszony

A Business Flow által nyújtott szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a Business Flow / Business Energy tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


Üzleti klub vezetősége (Producerek)

Az adott Business Flow / Business Energy üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: Elnök, Alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújulhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.


Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon Business Flow tagok alkotják, akik nem töltenek be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

 • Business Flow / Business Energy tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt a Business Flow / Business energy tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).
 • Kapcsolatot tart a Business Flow Igazgatósággal, és a Business Flow központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit).

Vezetői kedvezmény

A Business Flow Vezetői kedvezménnyel díjazza azon Business Flow tagjait, akik eredményesen szervezik, vezetik és irányítják az adott üzleti klub életét. A Vezetői kedvezmény célja, hogy a tagok olyan vezetői feladatokat vállaljanak, amelyek biztosítják az üzleti klub önálló, eredményes és hatékony működését. A Vezetői kedvezmény mértékét minden esetben az ÁSZF szabályozza. A vezetői kedvezmény kizárólag Business Flow tagokra vonatkozik, a Business Energy tagokra nem.


Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Business Flow / Business Energy tag meghívására részt vesz a üzleti klub találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését. A Business Flow működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, míg a Business Energy szabályzata félévente biztosít 2 vendégalkalmat. A vendégek korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kapnak az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Flow a korlátozott jogokkal a Business Flow / Business Energy tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.


Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva. Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.


Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.


Business Flow franchise

Az a gazdasági társaság, illetőleg egyéni- vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Business Flow képviseletére jogosult, egy meghatározott földrajzi területen belül. A franchise felelőssége kiterjed saját hatáskörben:

 • A Business Energy országos közösség folyamatos Business Energy tagokkal való bővítésére.
 • Az üzleti klubok Business Flow taglétszámának folyamatos fejlesztésére.
 • A Business Flow üzleti klubok alapítására, kiépítésére és üzemeltetésére a megadott földrajzi területen belül.
 • Az érdekeltségébe tartozó Producer (vezetői) licenszek kiadására.
 • A franchise-hoz tartozó Business Flow tagok menedzselésére és mentorálására, illetve a mentorálás megszervezésére, delegálására.
 • A Business Flow tagokkal kapcsolatos adminisztratív kezelésre (Etikai Bizottsági döntések, tagosítással kapcsolatos dolgok, stb…)
 • A Business Flow ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és Etikai Kódex betartatására.


II. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE


Business Energy tag esetén

A Business Energy tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat. A Business Energy tag a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot. 


A Business Energy tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a Business Energy tag teljes mértékben betartja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-nek, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.


Business Flow tag esetén

Business Flow tagjelölt célja, hogy új üzleti kapcsolatokkal, cégvezetői ismeretekkel és módszerekkel fejlessze önmagát és vállalkozását, illetve annak üzleti eredményeit. Business Flow tagjelölt elfogadja, hogy 

 • az üzleti klub Etikai bizottsága dönt a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát.
 • a Business Flow, a Business Flow Igazgatósága, illetve az érintett Üzleti klub vezetősége fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsa.

Amennyiben az üzleti klub vezetősége elfogadta Business Flow tagjelölt csatlakozási kérelmét, a Business Flow tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat. A Business Flow tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.


A Business Flow tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a Business Flow tag teljes mértékben betartja a Business Flow Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-nek, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.III. A TAGSÁGI DÍJ MEGFIZETÉSE


A Business Energy / Business Flow tag köteles Business Flow számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni a Business Flow, Gránitbanknál vezetett, 12100011-10084753-00000000 számú számlaszámára. A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Business Flow számláján.


A Business Energy tagsági díj mértéke:

Business Energy tag esetén 60.000 Ft + Áfa / félév, vagy 96.000 Ft + Áfa / év.

Státusz

Díjfizetés periódusa

Tagsági díj

Business Energy tagság

Havi

10 000 Ft + Áfa / félév

Business Energy tagság

Negyedéves

27 500 Ft + Áfa / félév

Business Energy tagság

Féléves

50 000 Ft + Áfa / félév

Business Energy tagság

Éves

90 000 Ft + Áfa / év


Business Flow tagsági díj mértéke:

Státusz

Periódus

Az első 3 hónapban

A 4. hónap után

Business Flow tagság
új csatlakozás esetén

Havi díjfizetés esetén

25 000 Ft + Áfa / hó

20 000 Ft + Áfa / hó

Business Flow tagság
új csatlakozás esetén

Negyedéves díjfizetés esetén

65 000 Ft + Áfa / negyedév

55 000 Ft + Áfa / negyedév

Business Flow tagság új csatlakozás, vagy hosszabítás esetén

Féléves díjfizetés esetén

100 000 Ft + Áfa / félév

Cell

Business Flow tagság új csatlakozás, vagy hosszabítás esetén

Éves díjfizetés esetén

180 000 Ft + Áfa / év

Cell

Első 3 hónap havidíj fizetés esetén: 25 000 Ft + Áfa (azaz huszonötezer forint + Áfa) Havi tagdíj fizetés esetén a minimum vállalt tagsági időszak 3 hónap, azaz Business Flow tag minimum 3 hónapig fizeti a havi tagsági díjat, és elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A havi díjat kizárólag bankkártyás fizetéssel választhatja.
 • Lelépési díj: amennyiben tag a 4. hónap előtt szűnteti meg havi díjas tagságát, abban az esetben lelépési díjat kell fizetnie, melynek mértéke 30.000 Ft + Áfa (azaz harmincezer forint + Áfa)

Első 3 hónap negyedéves díjfizetés esetén: 65 000 Ft + Áfa / negyedév (azaz hatvanötezer forint + Áfa)


A Business Flow vállalkozásfejlesztő közössége abban érdekelt, hogy a Business Flow tagok hosszú távú és erős együttműködéseket, felépített üzleti bizalmat építsen ki egymással. A rövid távon csatlakozó Business Flow tagok, illetve a Business Flow tagságukat szüneteltető tagok veszélyeztetik a klubok fenntarthatóságát, illetve a mindenkori aktív tagság bizalmi viszonyait. A Business Flow ezért kiemelt kockázattal kezeli ezt az időszakot és ennek védelmében kockázati felárat számol minden újonnan csatlakozó és szüneteltetésből visszatérő tagja számára az első 3 hónapban. Ez alól kizárólag az új klubok Alapító tagjait menti fel, rájuk ez a kockázat nem vonatkozik.

 • Havi hosszabbítás esetén (4.hónap után): 20 000 Ft + Áfa / hó, azaz húszezer forint + Áfa
 • Negyedéves hosszabbítás esetén (4.hónap után): 55 000 Ft + Áfa / negyedév, azaz ötvenötezer forint + Áfa
 • Féléves tagdíjfizetés, vagy hosszabbítás esetén: 100 000 Ft + Áfa / félév, azaz egyszázezer forint + Áfa
 • Éves tagdíjfizetés, vagy hosszabítás esetén: 180 000 Ft + Áfa / év, azaz egyszáznyolcvanezer forint + Áfa

Több hónapos elköteleződés esetén a Business Flow tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított annyi hónap, amennyit Business Flow tag előre fizetett. A tagsági díjak megváltoztatatásának jogát a Business Flow fenntartja, tekintettel a kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és a rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A megváltozott tagsági díjakat a Business Flow előzetesen közli. A tagsági díjnak a Business Flow részére való megfizetése a Business Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásoknak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a tagsági díjjal fedezett időszakra – bármely további jognyilatkozat nélkül – ráutaló magatartással való megrendelését jelenti. A Business Flow köteles a megfizetett tagsági díj(ak)ról szabályszerű számlá(ka)t kiállítani és eljuttatni tag részére a díj megfizetésétől számított 15 napon belül. A tagsági díj a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásnak, valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti igénybe vételi lehetősége.
IV. BUSINESS FLOW PRODUCER - VEZETŐI PROGRAM


Ha az üzleti klub tagsága (Producereken kívül) eléri, vagy meghaladja...

 •  a 15 főt, akkor a vezetőségi tagok (Producerek) 50% tagdíj kedvezményben részesülnek, 
 • a 25 főt, akkor a vezetőségi tagok (Producerek) 100% tagdíj kedvezményben részesülnek.

V. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE


A Business Flow vállalja az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó üzleti találkozók rendszerének működtetését és fejlesztését, valamint rendszerek és felületek fejlesztését az alábbi feladatokkal:

 • a Business Energy szolgáltatásainak fejlesztése és fenntartása, ami kiterjed:
  • a Kerülj Flowba konferenciák és a Leaders In Flow üzleti képzések rendszeres szervezésére és lebonyolítására, valamint stratégia partnerek rendezvényeivel való együttműködések fejlesztésére.
  • a businessflow24.hu vállalkozói hírportál üzemeltetésére és fejlesztésére, illetve az azon nyújtott PR szolgáltatások menedzselésére és marketing támogatására.
  • a webes felületek, applikációk és közösségi média felületek üzemeltetésére, hatékony kommunikációra és a szervezés elősegítésére.
  • a Business Flow keretrendszer folyamatos fejlesztése, ami maximalizálja a Business Flow és Business Energy tagok által elérhető üzleti eredményt (lásd: üzleti kapcsolatok, piaci jelenlét, együttműködések, stb).
  • a Business Flow igazgatósági és Producer (alvállalkozói) hálózat kiépítése és üzemeltetése, amely elősegíti és katalizálja az üzleti klubok, azon túl a Business Flow tagok működését.
  • az üzleti klub (ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek, és Etikai Kódex szerinti) döntéseit végrehajtó adminisztratív háttér kiépítése, működtetése, fejlesztése és kontrollja.
  • rendszeres networking, és vállalkozói készség/szakmai fejlesztő képzések portfolió bővítését.
  • együttműködő partnerkapcsolatok kialakításának elősegítését, az üzletszerzés, a marketing, vagy egyéb projekt célok megvalósításában.
  • minőségbiztosítás, ami kiterjed a tagi elégedettség-, és eredményesség mérésre.

A Business Flow tag a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára kizárólag a részvételével működő Business Flow üzleti klubokban jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban.


A Business Flow jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (Igazgatóságok és Producerek).


Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely a tag, illetőleg a Business Flow hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Flow rendezvényeire, programjaira, illetőleg szolgáltatásaira.


A Business Flow tag köteles az üzleti klubban személyesen közreműködő személyt és annak helyettesét megnevezni. A személyes közreműködő köteles kötelezettséget vállalni a Business Flow valamennyi szabályzatának betartására. A Business Flow tag nevében kizárólag a személyes közreműködő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. A Business Flow tag a személyes közreműködőjét, vagy annak helyettesét visszahívhatja, és új személyes közreműködőt, illetve helyettesítőt jelölhet, azonban mindez nem járhat a Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentumban és a jelen ÁSZF egyéb mellékleteiben meghatározott kötelezettségeinek sérelmével, és a változást az érintett Business Flow üzleti klub vezetőségének el kell fogadnia.
 VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE


Business Energy tag esetén a tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, ha a tagsági időszaka lejár és azt nem hosszabbítja meg.


Business Flow tag esetén a tagsági jogviszony megszűnik:

 • okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással;
 • a következő tagsági díj fizetésére vonatkozó kötelezettségnek 10 (tíz) naptári napot elérő elmulasztása esetén.

A tagsági jogviszony megszűnésével minden tisztség és módosított tagsági jogviszony, valamint addig elért kedvezmény is egyidejűleg megszűnik.
VII. TITOKTARTÁS


A Business Energy és Business Flow tag és a személyes közreműködő időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá a Business Flow kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza. 

VIII. SZELLEMI TULAJDON


A Business Flow weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Business Flow / Business Energy rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


A tagok által a Business Flow szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Flow / Business Energy rendezvényei során a Business Flow-al, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Flow ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Flow minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.


A Business Flow időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 

IX. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag (képviselője, személyes közreműködője, illetve mindezek helyettesei) kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Flow Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.


A tag kijelenti, hogy az általa a Business Flow részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Flow-t, és közreműködő partnereit. A Business Flow kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Flow-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Flow a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
 

X. KÁRTÉRÍTÉS


A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Flow és Business Energy tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Business Flow és Business Energy tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. 


A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Flow és Business Energy tag, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.


A tag, illetőleg a személyes közreműködője – a taggal egyetemlegesen – teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Flow rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Flow, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.


A Business Flow kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Flow bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.
 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza. Ahol a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tagot említ, ott azon a személyes közreműködőt is érteni kell azonos jelentés tartalommal.


A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Flow fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A tag tudomásul veszi, hogy a Business Flow a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Flow által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.


A rendelkezéseket a Business Flow előzetesen a www.businessflow.club honlapon közzéteszi. A tag a Business Flow által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.


A Business Flow üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.


Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.


A Business Flow és a tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Flow által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.A Business Flow központi csapata...

Jagos Orsolya

OPERATÍV VEZETŐ
jagos.orsolya@businessflow.hu
+36 70 634 0819

Varga Dorka

MARKETING VEZETŐ
varga.dorka@businessflow.hu
+36 30 266 9904

Dinda Eszter

IRODA VEZETŐ
dinda.eszter@businessflow.hu
+36 30 274 4317

Varga István

ÜGYVEZETŐ
varga.istvan@businessflow.hu
+36 30 320 2084

-------


 

Üzemeltető:

 • Karrierügynökség Kft.
 • Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 12.
 • Iroda: 1095 Budapest, Liliom u. 7-9.
 • Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
 • Bankszámla: 12100011 – 10084753 – 00000000
 • Képviseli: Varga István