OFFLINE

Általános Szerződési Feltételek

AZ OFFLINE ÜZLETI KLUBOK ESETÉN
A BUSINESS FLOW FRANCHISE PARTNEREIVEL KÖTŐDIK A TAGSÁGI SZERZŐDÉS,
ÍGY AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ERRE VONATKOZÓAN
A FRANCHISE PARTNEREK OLDALÁN TALÁLHATÓ

AZ OFFLINE ÜZLETI KLUB TAGSÁG TARTALMAZZA  A BUSINESS FLOW ONLINE TAGSÁGOT IS,
EZÉRT A A BUSINESS FLOW FRANCHISE PARTNEREINÉL KÖTÖTT OFFLINE TAGSÁG ESETÉN A BUSINESS FLOW ONLNE SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS EL KELL FOGADNIA

A Business Flow Online üzemeltetője:

 • A cég neve: Business Flow Zrt.
 • A cég székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1. em. 4.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-141511
 • Adószám: 27416044-2-43
 • Képviselő: Varga István
 • Mobil: +36 70 320 20 84
 • Email: varga.istvan@businessflow.hu
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4

A Business Flow brand nemzeti védjegyoltalommal rendelkezik, azaz másolása részben vagy egészben jogi következményeket von maga után.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Business Flow Online által biztosított szolgáltatások használatára vonatkozó lehetőségeket és feltételeket.

Preambulum:

A Business Flow Zrt. (továbbiakban: Business Flow) mint, a Business Flow márka, a Business Flow franchise és know-how, a Business Flow Online szolgáltatások üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója. A Business Flow célja, hogy tagjai számára az üzleti kapcsolatépítés és cégvezetői képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági üzleti erőtér kiépítésére.

A Business Flow Online tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), valamint Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket. Jelen ÁSZF célja, hogy a Business Flow Online tagsággal rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.

I. A Business Flow Online szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatások):

A Business Flow a Business Flow Online Tag, illetve a Franchise Partnereinél váltott offline tag számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a tagsági díjjal fedezett időszak alatt:

 1. Rendszeres online üzleti kapcsolatépítő találkozók szervezését és professzionális lebonyolítását, ahol a Business Flow Online tag korlátlanul ismerkedhet és kapcsolatot építhet hozzá hasonló vállalkozókkal (más Business Flow Online tagokkal, illetve vendégekkel).

 2. Business Flow  applikáció tagi hozzáférését, amellyel az Online tag eléri és korlátlanul használhatja:

  1. a saját vállalkozói profilját » bemutatkozási felület,
  2. a Business Flow teljes adatbázisát » a folyamatosan fejlődő regisztrált vállalkozókból épített B2B adatbázist,
  3. az intelligens keresőjét » tevékenység és lokáció alapú kereső, 
  4. az esemény idővonalát » amelyen kronológiai sorrendben láthatja a jövőbeli eseményeket,
  5. az aktív esemény visszajelző rendszerét » amelyen a bejelentkezéseket követheti nyomon,
  6. az  archívumát » amelyen azokat az eseményeket tartja nyilván, ahol jelen volt,
  7. a kapcsolati listáját » ahol azon embereket éri el, akikkel már találkozott,
  8. mások adatlapját » betekintés más vállalkozók profiljába,
  9. az üzleti ajánló rendszerét » amellyel összekapcsolhat vállalkozókat,
  10. a kapcsolatminősítő és feladatkezelő rendszerét » amellyel feladatot időzíthet, delegálhat,
  11. az üzenetküldő rendszerét » amellyel beszélgethet más vállalkozókkal, 
  12. a Business Tinderét » amellyel üzleti partnereket kereshet,
  13. az Üzleti Tudástárát » amellyel folyamatosan fejlesztheti magát,
  14. a meghívó rendszerét » amivel más vállalkozókat hívhat meg.
   Folyamatos fejlesztés alatt...

 3. Azonnali kedvezmények, melyet a Business Flow a Business Flow Online tag számára biztosít:

  1.  25% a Business Flow által közvetlenül szervezett képzésekből és konferenciákból, és
  2. további kedvezmények a közvetetten szervezett - együttműködő partnerek által szervezett képzésekből és konferenciákból.

II. Az Online Tag definíciója:

A Business Flow Online Tag, az a tagságot váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a tagsági díj fejében igénybe veszi a Business Flow Online szolgáltatásokat, és elfogadta a rendszer használatára vonatkozó, https://businessflow.hu/online weboldalon mindenkor közzétett feltételeket és a szabályzatokat, mint:

 • Általános Szerződési Feltételek / ÁSZF
 • Működési szabályzat
 • Etikai kódex
 • Adatkezelési szabályzat

A Business Flow és a Business Flow Online Tag közötti szerződés a Tag általi szabályos tagi regisztrációval, és az első tagdíj megfizetésével (jóváírásával)  jön létre. A Business Flow csak ezt követően kezdi meg a Business Flow Online tagsággal járó szolgáltatás nyújtását.


Valamint a Business Flow Online Tag, az az offline tagságot váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a tagsági díj fejében igénybe veszi a Business Flow Franchise Partnerei által nyújtott offline tagsági szolgáltatásokat, és elfogadta a rendszer használatára vonatkozó, a Business Flow Franchise Partnere weboldalán mindenkor közzétett feltételeket és a szabályzatokat, mint:

 • Általános Szerződési Feltételek / ÁSZF
 • Működési szabályzat
 • Etikai kódex
 • Adatkezelési szabályzat

III. A szerződés körülményei:

Jelen szerződés egyrészről a Business Flow Zrt. - mint a Business Flow üzemeltetője (továbbiakban: Business Flow), másrészről az Online Tag, vagy a Business Flow Franchise Partnereinél kötött offline tag között jön létre - (Együttesen: Felek). 


A Felek együttesen elfogadják, hogy a köztük magyar nyelven írt jelen szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Business Flow rögzít, illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. A Business Flow fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Flow rövid felhívás formájában tájékoztatja az Online Tagjait. A Business Flow biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Business Flow Online Tag és Vendég számára a II. pontban megjelölt weboldalon folyamatosan elérhető és az Online Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.


A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, a II. pontban megjelölt weboldalon közzétett dokumentum a jelen ÁSZF integráns és elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Flow Online szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Flow munkatársaira, általa megbízott személyekre, továbbá a Business Flow Online Tagjaira, azok szereplőire és tevékenységeire.

IV. Az Online Tagsági jogviszony keletkezése

Az Online Tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor a tagsági díj megfizetésre került, és jóváíródott

 • Online tagság esetén a Business Flow, vagy 
 • Offline tagság esetén a Business Flow Franchise Partner számláján. 

A Business Flow Online Tag a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow Online Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot, melyet mindenkor a II. pontban megjelölt weboldalon ér el. 


A Business Flow Online Tag tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, amennyiben a Business Flow Online Tag teljes mértékben betartja az Általános Szerződési Feltételeket, Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-et, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt, vagy a tagsági jogviszonyból az előzőek be nem tartása miatt kizárásra nem kerül.

.

V. A tagsági díj mentes

A Business Flow Online Tag köteles Business Flow számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni a Business Flow Zrt., K&H Banknál vezetett, 10404089 - 50526952 - 78561005 számú számlaszámára. A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Karrierügynökség Kft. számláján.


A Business Flow Franchise Partnereinél kötött Offline Tag a Franchise Partnerrel kötött offline tagsági szerződéssel automatikusan megkapja a Business Flow Online tagságot, ezért ebben az esetben nem kell a Business Flow számára külön az online tagsági díjat megfizetnie.

Díjfizetés periódusa

Díj mértéke

Havi

10.000 Ft + Áfa / hó  (bruttó 12.700 Ft / hó)

Féléves

50.000 Ft + Áfa / félév  (bruttó 63.500 Ft / félév)

Éves

90.000 Ft + Áfa / év  (bruttó 114.300 Ft / év)

VI. A Business Flow Online Szolgáltatások igénybe vétele

A Business Flow vállalja, hogy jelen szerződés I. pontjában megfogalmazott szolgáltatásokat Online Tag számára folyamatosan biztosítja és fejleszti. Online Tag a Business Flow Online által nyújtott szolgáltatásokra, felületek és platformok korlátlan igénybevételére jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban.


A Business Flow jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (klubvezetők, központi csapat).


Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely az Online Tag, illetőleg a Business Flow hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Flow Online szolgáltatásaira és a Business Flow rendezvényeire, programjaira, illetőleg egyéb szolgáltatásaira.


Az Online Tag köteles az online üzleti találkozókon személyesen közreműködni, azaz nem helyettesíthető más közreműködő, helyettesítő személlyel. Az Online Tag nevében nem nyilatkozhat más személy, azaz kizárólag ő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. 

VII. A Business Flow Online Tag tagsági jogviszonyának megszűnése

A tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, ha a tagsági időszaka lejár és azt az Online Tag nem hosszabbítja meg. Továbbá a tagsági jogviszony megszűnik, ha a Business Flow felhasználói bejelentés alapján okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással él. A tagsági jogviszony megszűnésével minden addig elért funkció, kedvezmény és lehetőség egyidejűleg megszűnik.

VIII. Titoktartás

Az Online Tag időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá a Business Flow Online kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

IX. Szellemi tulajdon

A Business Flow weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Business Flow rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Flow, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül az Online Tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


Az Online Tagok által a Business Flow szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Flow rendezvényei során a Business Flow-val, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Flow ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Flow minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.


A Business Flow időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. A személyes adatok kezelése

A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével az Online Tag kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Flow Online Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.


A Online Tag kijelenti, hogy az általa a Business Flow részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Flow-t, és közreműködő partnereit. A Business Flow kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.


A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Flow-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Flow a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

XI. Kártérítés

A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Online Tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket Online Tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja.


A Business Flow nem vállal semmilyen felelősséget a többi Online Tag, vagy online találkozón megismert vendégek, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.


Az Online Tag teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Flow Online és egyéb rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Flow, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.


A Business Flow kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az Online Tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Flow bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.

XII. Záró rendelkezések

Online Tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza.


A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Flow fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. Online Tag tudomásul veszi, hogy a Business Flow a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Flow által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.


A rendelkezéseket a Business Flow előzetesen közzéteszi a II. pontban megjelölt weboldalon. A tag a Business Flow által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.


A Business Flow üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.


Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.


A Business Flow és a tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Flow Online által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.


Kelt: Budapest, 2021. 11.19.
(A változtatás jogát fenntartjuk)

Üzemeltető:

 • Business Flow Zrt.
 • Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1. em. 4.
 • Iroda: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1. em. 4.
 • Adószám: 27416044-2-43 | Cégjsz.: 01-10-141511
 • Bankszámla: 10404089 - 50526952 - 78561005
 • Képviseli: Varga István

Business Flow 2021 Minden jog fenntartva